Privacybeleid

Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie, gevestigd aan Schildstraat 24, 6444 XM Brunssum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.majellalammers.nl
Schildstraat 24, 6444 XM
Brunssum Gsm: 0628773744
Majella Lammers is de Functionaris
Gegevensbescherming van Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie.
Zij is te bereiken via praktijk@majellalammers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  •  Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheid
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijk@majellalammers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie) tussen zit. Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Niet van toepassing

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia zoals genoemd in het overzicht op pagina 1 worden door Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie bewaard gedurende een maximum termijn van 12 maanden tenzij een wettelijke verplichting een langere bewaartermijn voorschrijft waarna deze automatisch worden verwijderd of eerder indien de gegevens niet meer relevant zijn.  Zo schrijft de wet voor dat patiëntendossiers 15 jaar dienen te worden bewaard waar Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie zich dan ook aan conformeert.

Delen van persoonsgegevens met derden
Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie, deelt uw persoonsgegevens met haar leveranciers ter uitvoering van de overeenkomst tussen ons en u. Met deze partijen is Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie, – in lijn met de AVG – een verwerkersovereenkomst overeengekomen waarin deze leveranciers worden verplicht zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen (een deel van) uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan de aanbieder van praktijksoftware, de hostingpartij en de systeembeheerder. Zij zullen de werkzaamheden verrichten waarvoor Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie, ze inschakelt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@majellalammers.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoiteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Majella Lammers praktijk voor kinder- en jongerenhypnotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via praktijk@majellalammers.nl